Rozvoj příhraniční spolupráce vysokých škol v oblasti historické architektury - 22410320032

Hlavní cíl projektu

Hlavním cílem projektu je podpora a rozvoj přeshraniční spolupráce ve vzdělávání a výzkumu mezi VŠB-TUO, Fakultou stavební a Žilinskou univerzitou, Fakultou stavební v oblasti historické architektury. Projekt podporuje trvalou spolupráci vysokoškolských institucí v přeshraniční oblasti, která umožní další rozvoj společného regionu. Odstranění komunikačních bariér na obou stranách hranice a udržení vědy a výzkumu v regionu. Účelem projektu je vytvořit společnou strukturu, využitelnou pro výuku skupiny předmětů, které souvisejí s dějinami architektury a vývojem stavebních konstrukcí, vytvoření společné výzkumné skupiny akademických pracovníků. Strukturou je chápán depozitář stavebních detailů, jehož jednotlivé položky jsou prezentovány v popsaných a zhodnocených nálezových situacích. Vzniku jednotlivých depozitářů (na obou školách) předchází podrobné mapování, průzkum a dokumentace jednotlivých objektů a sběr předmětů. Hlavním zájmovým územím pro sběr předmětů pro depozitáře jsou oba příhraniční regiony (Moravskoslezský i Žilinský), které vykazují z hlediska dějin architektury užší souvislosti. Sbírkové předměty depozitáře i popisy a vyhodnocení nálezových situací jsou využitelné ve výuce na VŠB-TUO i na Žilinské univerzitě, použitelné jako místo externí výuky učitelů jiných škol podobného zaměření i depozitář srovnávacího materiálu, využitelný pro pedagogy jiných škol či výzkumné pracovníky. Realizací projektu se naplňuje cíl prioritní osy I: Podpora sociokultúrneho a hospodárskeho rozvoja cezhraničného regiónu a spolupráce a oblasti podpory I.3 Vzdelávanie, trh práce a zamestnanosť. Jedná se o prohloubení současné spolupráce v oblasti vzdělávání.

Specifické cíle projektu

• Společné mapování historických objektů v příhraniční oblasti ČR a SR.
• Společný průzkum, dokumentace a podrobné konstrukční analýzy zmapovaných objektů ze stavebně-technického a historického hlediska.
• Vybudování depozitářů architektonických a konstrukčních prvků.
• Zapojení studentů do výzkumných a vzdělávacích aktivit.
• Zaznamenat autentické nálezové situace v obou příhraničních regionech, jejichž využití má ve výuce nezastupitelné místo.
• Shromáždit předměty a systemizovat je ve sbírce nadnárodního charakteru, jíž bude možno využívat k výuce předmětů souvisejících s dějinami architektury na obou vysokých školách – v Ostravě i v Žilině, takév digitální podobě.
• Doplnit aktuální stav poznání historické architektury a vývoje konstrukcí regionu,  prezentovat jej v kontextu vývoje celého území označeného jako přeshraniční region.

Zapojené univerzity

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií